A ile Başlayan Tıbbi Terimler – Latince Sözlük – TIP Sözlük

a ile başlayan tıbbi terimler

a-: … yokluğu, … sız

AB

a(b)normalite: olağandışılık; kusur, bozukluk

abazi: yürüyememe

abdomen: karın

abdominal: karın(la ilgili)

abdusens: dışaçekme

abdüksiyon: dışaçekim

abdüktör: dışaçeken, uzaklaştırıcı

aberan: sapkın (cinsel); olağandışı

aberasyon: sapma, sapkınlık, sapıklık (cinsel)

abeslang: dilbasacağı

abiyogenez: cansızdan oluşum

abiyotik: cansız(lıkla ilgili)

ablasyon: kesip çıkarma

abondan: çok miktarda, aşırı

abortif: düşük yaptıran; eksik

abortus: düşük

abortus imminens: düşük tehdidi

abortus insipiens: önlenemeyen düşük

abrazyon: sıyrık

abrupsiyo: ayrılım

abrupsiyo plasenta: erken eş ayrılımı

absolute: tam, kesin, saf

absolute refrakter periyot: kesin duyarsız dönem

absorban: emici, soğurucu

absorbans: emme, soğurum;soğurganlık

absorbe etmek: emmek, soğurmak

absorpsiyon: emilim

absorptivite: emicilik, soğurganlık

abstinence, abstinens: yoksunluk

abstrakt: özet

abuli: istenç yitimi

abuse: kötüye kullanım

AC

AC, alternatif akım: dalgalı akım

AD

additif: katkısal; katkı(maddesi)

adaptasyon: uyum

adapte etmek: uyarlamak

adapte olmak: uyum sağlamak, alışmak

adaptif: uyumsal

adaptör: bağdaştırıcı, uyarlayıcı

addüksiyon: içeçekim

addüktör: içe çeken, yaklaştırıcı

adeno-: bez (yapıda), bez(le ilgili)

adenoid: genizeti; bezimsi

adezif: yapışıcı, yapışık

adezyon: yapışma, yapışıklık

adhere olmak: tutunmak

adherens: tutunum, tutunma

adinami: devinimsizlik

adinamik: devinimsiz

adipoz doku: yağdokusu

adipoz: yağlı, yağ(la ilgili)

adisyon: ek, ekleme, katma

adjuvan: ek, tamamlayıcı, artırıcı, yardımcı

adneks: ekler

adolesan, adölesan: ergen

adolesans, adölesans: ergenlik

adrenal: böbreküstü

adsorban: soğurucu, yüzeyine bağlayan

adsorbe etmek: soğurmak, yüzeyine bağlamak

adsorbe olmak: soğurulmak, yüzeye bağlanmak

adsorpsiyon: soğurma, yüzeyine bağlama

adult: erişkin

advanced: gelişmiş; ileri

adventisya: dışkatman, dışkat

advers: yan, istenmeyen, ters

advers etki: yan etki

adviser: danışman, kılavuz

AE

aero chamber, air chamber: havakutusu

aerob: havacıl

aerobik: havacıl; oksijenli

aerofil: havacıl

aerosol: püskürtü; (havada) asıltı

aeroterapi: hava sağaltımı

AF

affeksiyon: duygulanım; hastalığa yakalanma

affekt: duygudurum

affekte: hastalığa yakalanmış

affektif: duygusal

afferent: getiren, getirici

afaji: yutamama

afali: penis oluşmaması

afazi: konuşamama, konuşma yitimi, sözyitimi

afebril: ateşsiz

afiliasyon: bağlantı

afiliye: bağlantılı

afinite: çekim

afişe etmek: açığa çıkarmak

afoni: sesyitimi

afrodizyak: cinsel uyarıcı

afterload: artyük

AG

aglütinasyon: kümeleşim

aglütinin: kümeleştirici

agenezis: oluşmama

aging: yaşlanma

aglomerasyon: yığınlaşma, yığılma, yumaklaşma

aglomere olmak: yığınlaşmak, yığılmak, yumaklaşmak

agnozi: tanımayitimi

agoni: can çekişme

agonist: koşutetkin, olumlu etkili

agorafobi: alan korkusu, alan ürküsü

agrafi: yazmayitimi

agramatizm: tümcesizlik

agregasyon: toplanma, bir araya gelme

agrege olmak: toplanmak, bir araya gelmek

Benzer İçerik  H ile Başlayan Tıbbi Terimler - Latince Sözlük - Tıp Sözlük

agressif: saldırgan; yoğun

agreve etmek: şiddetlendirmek, artırmak

agreve olmak: şiddetlenmek, artmak

airborne: havayla bulaşan, havadan bulaşan

AJ

ajan: etken; ilaç; araç

ajitasyon: huzursuzluk; çalkalama

ajite: huzursuz; çalkalanmış

ajite etmek: huzursuz etmek; çalkalamak

ajuzi: tatyitimi

AK

akkiz: edinsel, kazanılmış

akaryosit: çekirdeksiz hücre, çekirdeksiz göze

akaryotik: çekirdeksiz

akatizi: oturamazlık

akinezi: devinimsizlik

akkiz immünite: edinilmiş bağışıklık, kazanılmış bağışıklık

aklimatasyon : iklime alışma; iklime alıştırma

akne: sivilce akneiform : sivilcemsi akolik: ödsüz

akomodasyon : uyum; odakuyumu

aköz: sulu

akral: uç(la ilgili); uçbölgesi(yle ilgili)

akreditasyon: değerbiçme

akredite etmek: değer biçmek

akresyon: yapışma

akro-:

akrodini: uç ağrısı

akrofobi: yükseklik ürküsü

akromatik: renksiz

akromatopsi: renkkörlüğü

akromatizm: renkkörlüğü

akromegali: uçirileşimi

akroparestezi: uçkarıncalanması

akrosefali: sivribaşlılık

akrosefalik: sivribaşlı

akrosiyanoz: uçmorarımı

aks: eksen

akselerasyon: hızlanma, ivme

akseleratör: hızlandırıcı

akselere etmek: hızlandırmak

akseptans: kabul belgesi

akseptör: alıcı (kabul eden

aksesibilite: ulaşabilirlik

aksesuvar: eklenti, ek

aksidental: kaza sonucu

aksilla: koltukaltı

aksiller: koltukaltı, koltu altı ile ilgili

aksiyal: yatay, enine

aksiyon: etki, iş

aktif: etkin

aktif immünite: uyarılmış bağışıklık, etkin bağışıklık

aktif immünizasyon: uyarılmış bağışıklama, etkin bağışıklama

aktif transport: etkin taşınım

aktivasyon: etkinleşme, etkinleştirme; alevlenme

aktivatör: etkinleştirici, tetikleyici

aktive etmek: etkinleştirmek

aktive olmak: etkinleşmek

aktivite: etkinlik

aktüel: güncel

akustik: işitsel, işitmeyle ilgili; sesbilim

akut: ivegen

akümülasyon: birikim

akümüle olmak: birikmek

akürasi: doğruluk

AL

alerjen, allerjen: duyargan

alerji, allerji: duyarca

aliterasyon, alliterasyon: ses yinelemesi

albinizm: akşınlık

albino: akşın

aleksi: okuma yitimi

alerjik: duyarcıl

alert: uyanık

alet: aygıt, araç

algisid, algisit: alg öldürücü (ilaç)

algoritmA: yolağı, işakışı

alimentar: beslenim( ile ilgili)

alimentar trakt: sindirim yolu

alimentasyon: beslenme

aljezi: ağrı duyarlılığı

aljezik: ağrılı

-alji: … ağrısı

alkolik: alkol bağımlısı

alkolizm: alkol bağımlılığı

alopesi : saç veya kıl dökülmesi; saçsızlık, kellik

alterasyon: değişiklik

alternatif: seçenek; seçenekli

alveolus: hava keseciği, petek; kovuk, çukur

alveolus dentis: diş yuvası

AM

amiyotoni, amyotoni: kas gergi yitimi

amyotrofi, amiyotrofi: kas erimesi

amarozis: körlük

amasti: meme yokluğu

ambivalan: çelişik duygulu

ambivalans: çelişik duygululuk

ambiyans: ortam, hava

amblem: belirtke

ambliyopi: bulanık görme

ambulans: cankurtaran

ambulatuar, ambulatuvar: ayaktan; yüreyebilir

ameliorasyon: iyileşme

amenore: aybaşı yokluğu, aybaşı olmama

amnezi: bellekyitimi; bellekkusuru

amnezik: bellekyitimli; bellekkusurlu

amorf: biçimsiz

ampirik, empirik: deneyimsel, deneyime dayalı, deneysel

amplifikasyon: çoğaltma, artırma, güçlendirme

amplifikatör: yükselteç

amplifiye etmek: çoğaltmak, artırmak, güçlendirmek

amplitüde: genlik

ampul: kapalı cam tüp (ilaç)

ampütasyon: uçkesimi; kopma

ampüte etmek: uçkesme

AN

an-: … olmayan, -sız

Benzer İçerik  Tuft

anabolik: özümsel

anabolizma: özümleme

anaerobik: oksijensiz (yaşayan); havacıl olmayan; havasız, oksijensiz

anafilaksi : tez aşırıduyarlık

anafilaktik, anafilaktoid: tez aşırıduyarlı, tez aşırı duyarlı (ile ilgili)

anakronizm: tarih yanılgısı

analist: çözümleyici

analitik: çözümsel, çözümleyici

analiz: çözümleme

analizant: çözümlenen (kişi)

analizör: çözümleyici

analjezi: ağrıdindirme, ağrıkesimi

analjezik: ağrı kesici

analog: benzeşik; işlevdeş

analoji: benzeşim; işlevdeşlik

anamnestik: öyküsel; anımsayıcı

anamnez: öykü; anımsama

anastomoz: ağızlaşma, ağızlaştırma

anazarka: genel ödem

androfobi: erkek ürküsü, erkek korkusu

anekdot: öykücük, kısa öykü

anekdotal: anısal

anemi: kansızlık

anemik: kansız

anensefali: beyin yokluğu

anensefalik: beyinsiz

anerji: duyarsızlık

anerjik: duyarsız

anestetik, anestezik: duyum yokluğu; duyumsuzlaştırıcı

anestezi: duyumyitimi

anestezist, anesteziyolog: anestezi uzmanı

anevrizma: balonlaşma,torbalaşım

angina, anjina (pektoris): göğüs ağrısı

anhidre, anhidröz: susuz

anhidroz(is): terlememe

animasyon: canlandırma

anizokori: gözbebeği eşitsizliği

anizositoz: hücre eşitsizliği, göze eşitsizliği

anji(y)ogenez: damarlanma

anji(y)oplasti: damar onarımı

anji(y)ospazm: damar kasılımı

ankiloz: kaynaşım, eklem kaynaşımı

ankilozan: kaynaşım yapan, kaynaşımlı, kaynaşık

anksiyete: endişe, kaygı, tasa, içsıkıntısı

anoksemi: kan oksijensizliği

anoksi: oksijensizlik

anomali: bozukluk

anopsi: görmezlik

anoreksi : yeme isteksizliği, iştahsızlık

anormal: olağandışı

anormallik: olağandışılık, sapkınlık

anosmi: kokualmazlık

ans: kangal, kıvrım

antagonist: karşıgelen, karşıtetkin

antagonize etmek: karşı gelmek, karşıt etkimek

antagonizm: karşıtetkinlik

ante-: … öncesi, öne

anterograd, antegrad: öne doğru

antefleksiyon: öne bükülüm

antemortem: ölüm öncesi

antenatal: doğum öncesi

antepartum: doğurma öncesi

anterior: ön

antero-inferior: ön-alt

antero-interior: ön-iç

antero-lateral: ön-yan

antero-median: ön-orta

antero-posterior: ön-arka

antero-superior: ön-üst

anteversiyon: öne dönüklük

antevert: önedönük

anti-: karşıt-, … karşıtı, …giderici, … önleyici

antiaging, anti-aging: genç kalma, yaşlanmayı önleme; yaşlanmayı önleyici

antialerjik: duyarca önleyici, duyarca giderici

antidepresan: çökkünlük giderici

antidiüretik: idrar kesici

antidiyabetik: şeker düşürücü

antidot, antidote: panzehir

antiemetik: kusma önleyici

antienfeksiyöz, antienfektif: bulaş önleyici, bulaş giderici

anti-enflamatuvar: yangı giderici

antiflojistik: yangı giderici

antifungal: mantar giderici, mantar karşıtı

antihelmintik: solucankıran, solucan giderici

antihemorajik: kanama kesici, kanama önleyici

antihipertansif: kan basıncı düşürücü

antijenite: antijen özelliği

antikoagülan: pıhtı önleyici, pıhtı çözücü

antikodon: karşıtşifre

antikonsepsiyonel: gebelik önleyici

antikonvülzif: nöbet önleyici

antimalarial, antimalaryal: sıtma ilacı

antimikotik: mantar ilacı, mantar karşıtı

antineoplastik: kanser ilacı

antinevraljik: sinir ağrısı dindirici

antiparaziter: parazit ilacı, asalak ilacı, asalak karşıtı

antipiretik: ateş düşürücü

antiproliferatif: çoğalım önleyici

antiprüritik: kaşıntı giderici

antisekretuvar: salgı önleyici

antisepsi: arıtım, bulaş giderici

antiseptik: arıtkan, bulaş gideren

antispazmodik: kasılım çözücü

antistres: gerilim giderici, gerilim önleyici

antite: özgün durum

antite morbid: hastalıklı özgün durum

Benzer İçerik  Pan

antitermik: ısı düşürücü, sıcaklık düşürücü

antitussif: öksürük kesici, öksürük önleyici

antivertijinöz: baş dönmesi önleyici

antraks: şarbon

antrakt: ara

antropoloji: insanbilim

antropometri: insanölçüm

antropometrik: insanölçümsel

antrum: boşluk, oyuk

anulus: halka, halkacık

anüri: idrar yokluğu

anüs: makat

anyonik gap: anyon açığı

AO

aort stenozu: aort darlığı

aorta: ana atardamar

AP

aproaç, approaç: yaklaşım

approve etmek: onaylamak

approved: onaylı

aparat, aparey: aygıt; düzenek

apatetik: duygusuz, duyarsız, kayıtsız

apati: kayıtsızlık, aldırmazlık

apatik: kayıtsız, aldırmaz

apeks: tepe

apeni: penis yokluğu

apikal: tepe(ye ait)

aplastik: gelişimsiz

aplazi: gelişmezlik, gelişimsizlik

aplikasyon: uygulama

aplikatör: uygulayıcı

apne: soluk kesilmesi

apofiz: kemikbaşı, kemiksivrimi

apolar: kutupsuz

apoptoz(is): hücre ölümü

apraksi: işlevyitimi

apropriate: uygun

apse: irin birikimi

AR

aranjman: düzenleme; diziliş, dizilim

argüman: tartışma; sav

aritmi: atım düzensizliği

ark, arkus, arcus: kemer, yay

arkus aorta: ana atardamar kemeri

aroma: hoş koku

aromatik: hoş kokulu

array: dizilim

arrest: durma

arşiv: belgelik, kayıtlık

artefakt: artık, kalıntı; anlamsız yapay değişiklik

arter: atardamar

arteriyoskleroz: damar sertliği

arteriyel: atardamar(la ilgili)

arteriyol: atardamarcık

arteriyovenöz: atar-toplardamar(la ilgili)

artifisyel: yapay

artikülasyon: boğumlanma, eklemlenme

artiküler: eklem(le ilgili)

artistik: sanatsal

artralji: eklem ağrısı

artrodez: eklem dondurma

artrodini: eklem ağrısı

artropati: eklem hastalığı

artroplasti: eklem onarımı

artropod: eklembacaklı

artrotomi: eklem açımı

AS

ascites, assit: karında sıvı birikimi

assay, essey, essay: deneme; çözümleme, inceleme; yöntem

assendan, asendan: çıkan, çıkıcı

assortment, asortmen: karışım, sınıflandırma

assosiye, assosiyasyon, asosiyasyon: ilişki; birliktelik; birlik

assosiye olan: eşlik eden, birlikte olan

aseksüel: eşeysiz

aselüler: hücresiz, gözesiz

asemptomatik: belirtisiz

asepsi: arındırma, bulaşsızlık

aseptik: arınık, bulaşsız

asidifikasyon: asitleştirme, asitleşme

asidite: asitlik

asidorezistan: aside dirençli

asimetrik: bakışımsız

asimilasyon: özümleme; sindirme

asiniform : keseciksi

asinus: kesecik

asistan: araştırma görevlisi; yardımcı

asitfast: aside dirençli

asit-proof: aside dirençli

aspirasyon: emerek çekme

aspiratör: emçek, emeç, emmeç

aspire etmek: emerek çekmek

astazi: ayakta duramama

asteni: güçyitimi

astenik: güçten düşmüş

AT

atenüasyon, attenüasyon: güçsüzleştirme, güçyitirim, zayıflatma, azaltma

atenüe, attenüe: güçsüzleştirilmiş, zayıflatılmış, azaltılmış

atitüde, attitüde: tutum

atak: nöbet, alevlenme; saldırı

atake etmek: hastalandırmak, tutmak

ataksi: dengesizlik

ataksik: dengesiz

ateist: Tanrıtanımaz

ateizm: Tanrıtanımazlık

ateroskleroz: damar sertliği

atipik: olağandışı, örnekdışı, kuraldışı

atoksik: zehirsiz

atoni: gergiyitimi

atonik: gevşek, gergisiz

atrezi: deliksizlik, kapalılık

atrezik: deliksiz, kapalı

atrial, atriyal: kulakçık(la ilgili)

atrium, atrüyum: kulakçık

atrofi: körelim

atrofik, atrofiye: körelmiş

atuşman: sıvama

AU

audit: dinleyiciler

auditor: işitsel

augmentasyon: büyütme; güçlendirme

augmente: güçlenmiş

AV

availibilite: yararlanım; uygunluk

avantaj: üstünlük, yarar

avasküler: damarsız

avidite: isteklilik

avitaminoz: vitamin eksikliği

avülsiyon: kopma

AY

aylıtsel, islet cell: adacık gözesi, adacık hücresi

a ile başlayan tıbbi terimler
a ile başlayan tıbbi terimler

 

Bir yanıt yazın