F ile Başlayan Tıbbi Terimler – Latince Sözlük – Tıp Sözlük

f ile başlayan tıbbi terimler

Yazı Başlıkları

FA

fagosit: yutargöze, yutar hücre

fagosite etmek: yutmak

fagosite olmak: yutulmak

fagositoz: göze yutarlığı, hücre yutarlığı

failure: yetmezlik; başarısızlık

faj: bakteri virüsü

fako-: gözmerceği(yle ilgili)

faks: belgeç, belgegeçer

faktör: etmen

fakültatif: uyumsal

falanks: parmak kemiği

fals(e): yanlış; yalancı

familya: aile

familyal: ailesel

fan: hayran; pervane

fanatik: bağnaz

fantazi: düşlem

fantom: hayalet

farenks, farinks: boğaz, yutak

faringeal: boğaz(la ilgili), yutak(la ilgili)

farma(ko)-: ilaç(la ilgili)

farmakodinami: ilaçetkisi

farmakodinamik : ilaç etkisi(yle ilgili); ilaçetkibilim; ilacın vücuda ne yaptığıyla alakalı

farmakokinetik: ilaç yazgısı(yla) ilgili; ilaçyazgıbilim; vücudun ilaca ne yaptığıyla alakalı

farmakokinezi: ilaçyazgısı

farmakolog: ilaçbilim uzmanı

farmakoloji: ilaçbilim

farmakolojik: ilaçbilimsel, ilaç bilim(le ilgili)

farmakope: ilaç kılavuzu

fasyal, fasiyal, fasial, facial: yüz(le ilgili); akzar(la ilgili)

faset: yüzey

fasilatör, fasilitatör: kolaylaştırıcı

fasilitasyon: kolaylaştırma

fasilite: kolaylık;

fasya: akzar

fatal: ölümcül, öldürücü, ölüme yol açan

fatalite: öldürücülük; ölüm

fatik: bitkin, bitkinlik

faz: evre

FE

febril: ateşli

feçes: dışkı

feedback: geribildirim; geribesleme

feeding tüp: beslenme borusu

fekal: dışkısal

fekal oral yol: dışkı-ağız yolu

fellow: yandal araştırma görevlisi

femoral : uyluk(la ilgili), uyluksal

femur: uylukkemiği

fenestra: pencere

fenomen: olağandışı veya ilginç durum (kişi, olay)

fenotip: dışyapı

ferment: maya

fermentasyon: mayalanma

fertil: döllenebilen, dölleyebilen

fertilizasyon : döllenme, dölleme

fetal, fötal: dölüt(le ilgili)

fetid: kokuşuk

fetor: kötü koku

fetus, fötus, fötüs: dölüt

fever: ateş

fiber: lif, iplik

fibril: lifçik, iplikçik

fibröz: lifli, ipliksi

field: alan

field of view: görüntü alanı

figür: şekil; rakam

figürasyon: biçimleme

fihrist: içindekiler

fiksasyon: saplantı; saplanma; sabitleştirme

fiksatif: sabitleştirici, sıkı tutucu

fikse etmek: sabitleştirmek; kalıcılaştırmak

fikse olmak: odaklanmak, saplanıp kalmak

fil(i)m: çok ince tabaka, zar

Benzer İçerik  D ile Başlayan Tıbbi Terimler - Latince Sözlük - Tıp Sözlük

filament: iplik, tel

filamentöz: ipliksi

filiform: ipliksi

filogenez: soyoluş

filtrasyon: süzme; süzülme

filtrat: süzüntü

filtre: süzgeç, süzek

filum: iplik; budun

filum terminale: uçiplik

fimbri(y)a: saçak, saçaksı yapı

final: son

first aid: ilkyardım

first-pass: ilk geçiş

first-pass effect: ilk geçiş etkisi

fissür: çatlak, yarık

fistül: akarca

fitness: sağlıklılık

fizibilite: yapılabilirlik

fizyoloji: işlevbilim

fizyolojik: işlevbilimsel; doğal işlevli

fizyon: bölünme, çoğalma; ayrılma

fizyopatoloji: işlev bozukluk bilimi

fizyoterapi: hastalıkların ısı, ışık ve su gibi fiziksel ve mekanik yöntemler kullanılarak sağaltımı.

FL

flagel(la), flajel(la): kamçı

flakon: küçük şişe

flank: böğür

flash, flaş: ani ışık, parıltı

flatter: salıncak; içyeli

flatülans: içyeli

flebo-: toplardamar(la ilgili)

flebolit: toplardamar taşı

flegmon: bağdoku yangısı

fleksibilite : esneklik

fleksibl(e): esnek

fleksiyon: bükülüm, bükülme; bükme; esneme

fleksör: bükücü, eğici

fleksura: dönemeç, dirsek

flep: kapak

flokülasyon: bulanıklaşma, topaklanma

flora: bitey

floroskopi: ışınbakı

flow: akım, akış

flowmetre: akışölçer

fluktuasyon: dalgalanım; dalga duygusu

flushing: ani kızarıklık

FO

foam cell: köpük hücre

fobi: ürkü

-fobi: … ürküsü

fokal: odaksal; yerel

fokus: odak

folikül, follikül: kesecik

folio, folyo: yaprak

follow up: izlem

fonasyon: ses çıkarma

fonetik: konuşma(yla ilgili), sesle ilgili; sesbilim

fonksiyon: işlev

fonksiyonel: işlevsel

fontanel: bıngıldak

fontikül: bıngıldak

foramen: delik

foregut: önbağırsak

forensik: adli

form, format: biçim

formal: resmi; biçimsel

formasyon: biçimlenme; oluşum

format: biçem

forme: biçimli

formüla: hazır mama, tecimsel mama

formülasyon: biçimlendirme

formüle etmek: biçimlendirmek

formüleri: ilaç kılavuzu

forniks: çıkmaz; kemer; tavan

forse(d), force(d): zorlu, zorlanmış

forseps: doğumkaşığı; kaşık; kıskaç

fossa: çukur

fotik stimülasyon: ışıluyarım

foto-: ışıl, ışık(la ilgili)

fotodisintegrasyon: ışılayrışım, ışıkbozunum

fotofobi: ışık ürküsü

fotokopi: tıpkıçekim

fötal, fetal: dölüt(le ilgili)

föy: kağıt, yaprak (kağıt)

Benzer İçerik  Dijital

FR

fragman: parça; parçacık

fragmantasyon: parçalanma

fragmante: parçalanmış

frajil: kırılgan, dirençsiz

frajilite: kırılganlık, dirençsizlik

fraksiyon: parça, bölüm, kesim; bölüngü

fraksiyone: parçalı, bölümlü; parçalanmış

fraktür: kırık

frame: çerçeve

frame rate: çerçeve hızı

frekans: sıklık

frenu(i)lum: bağcık, dizgincik, gemcik

frijid: (cinsel yönden, eşeysel yönden) soğuk

frijidite: (cinsel, eşeysel) soğukluk

friksiyon: sürtünme; sürtüşme

fronkül, furonkül: çıban

frontal: alınsal, alın(la ilgili)

froti, frotti: yayma

frotman: sürtünme sesi

frozen: donmuş; dondurulmuş

frusturasyon: düş kırıklığı

FU

full time: tamgün

fulminan(t): (hızla) yayılan, ilerleyen, kötüleşen

fumigasyon: tütsüleme

fundemental: temel

fundus: dip

fungal: mantar(la ilgili)

fungus: mantar

fungusid: mantar öldürücü

fuziform: iğsi

füzyon: kaynaşma, kaynaşım

f ile başlayan tıbbi terimler
f ile başlayan tıbbi terimler

Bir yanıt yazın