H ile Başlayan Tıbbi Terimler – Latince Sözlük – Tıp Sözlük

h ile başlayan tıbbi terimler

habitat: doğal ortam; yaşama alanı

habitüasyon: alışkanlık

habitüel: yineleyen

habitüel abortus: yineleyen düşük

hafıza: bellek

hair-on-end pattern: fırça görünümü

hakimiyet: baskınlık

halüsinasyon: varsanı, sanrı

hallüsinojen: varsanıya yol açan, sanrıya yol açan

half-life: yarılanma ömrü

halo: ayla

handbook: elkitabı

handikap: özür, özürlülük, engel

handikaplı: özürlü, engelli

haploid: tek takımlı

harabiyet: yıkım

hardcopy: basılı örnek

hardware: donanım

harmoni: uyum, ahenk

hay fever : saman nezlesi

haya: erbezi

hazard: tehlike

hektik:

helical, heliks: sarmal

helmint:  solucan

helper, helpır: yardımcı

hematopo(i)etik, hemopo(i)etik: kan yapıcı; kan oluşumu(yla ilgili)

hematopo(i)ez, hemopo(i)ez: kan yapımı, kan oluşumu

hem-, hemato-, hemo-: kan(la ilgili)

hemaglütinasyon: kan kümeleşimi

hematemez: kankusma

hematojen: kan yapıcı; kan yoluyla

hematolog: kanbilim uzmanı

hematoloji: kanbilim

hematom: kantoplağı

hematüri: kanişeme

hemi-: yarı, yarım

hemianopsi: yarımgörmezlik

hemipleji: yarıinme

hemisfer: yarıküre

hemodiyaliz: kansüzüm

hemogram: tam kansayımı

hemolitik: kanyıkımlı; kanyıkıcı

hemolitik anemi: yıkımlı kansızlık

hemoliz: kanyıkımı

hemoptizi: kantükürme

hemoraji: kanama

hemorajik: kanamalı, kanama(yla ilgili)

hemositometre: kansayar

hemostatik: kanama durdurucu

hemostaz: kanama durması; kanamayı durduran süreçlerin tümü

hemşire deski: hemşire masası

hepat(o)-: karaciğer (ön ek)

hepatik: karaciğer(le ilgili)

hepatoloji: karaciğerbilim

hepatomegali: karaciğer büyümesi

hepatosit: karaciğer hücresi

hepatosplenomegali: karaciğer-dalak büyümesi

hepatotoksik: karaciğere zararlı

herbisit: otkıran

heredite: kalıtım, soyaçekim

herediter : kalıtsal

heritabilite: kalıtılabilirlik

hermafrodi(ti)zm: çifteşeylilik, erseliklik, erdişilik

hermafrodit: çifteşeyli, erselik, erdişi

herni: fıtık

hernie diskal(e): omurga fıtığı, disk kayması

herpes labialis: dudak uçuğu

heterojen: çoktürel

heterojenite: çoktürellik

heteroseksüalite: karşıcinsellik

heteroseksüel: karşıcinsel

heterotopi: yerdışılık (doku)

heterotopik: yerdışıl (doku)

hiatus, hiyatus: açıklık, yarık

hibernasyon: kış uykusu

hibrid(iz)asyon: kırmalama, melezleme

hibrit: kırma, melez

hidrofil(ik): suçeken, nemçeken; suseven

hidrofobi: su korkusu; su çekmezlik

hidrofobik: sudankorkan; suçekmez

hidroliz: suylayıkım

hidroterapi: susağaltımı

Benzer İçerik  Aktif immünite

hidröz: sulu

high resolution: yüksek çözünürlük(lü)

hijyen: sağlıkbilgisi, sağlıkkoruma

hijyenik: sağlığa uygun

hilus: göbek

himen : kızlıkzarı

hiper-: aşırı, yüksek, … üstünde

hiperaerasyon: aşırı havalanma

hiperaktivite: aşırı devinim

hipereksitabilite: aşırı uyarılganlık, uyarılmalara aşırı duyarlılık

hiperemez(is): aşırıkusma

hiperemi: kızarıklık; kanartımı

hiperestezi: aşırıduyumsarlık

hiperglisemi: yüksek kan şekeri

hiperkinezi: aşırıdevinim

hiperkrom(atik, ik): koyuboyanan

hiperlipidemi: kan yağı yüksekliği

hipermetropi: yakıngörmezlik

hipermotilite: aşırıdevinim

hiperplazi: aşırıoluşum

hiperrefleksi: aşırıtepke

hipersekresyon : aşırısalgı(lama)

hiperselüler: artmış gözeli, aşırı hücreli

hipersensibilite: aşırıduyar(lı)lık

hipersensitivite: aşırıduyar(lı)lık

hipertansiyon: yüksek kan basıncı

hipertermi: aşırısıcaklık

hipertoni: aşırıgergi; aşırı yoğunluk

hipertonik: aşırıyoğun; aşırıgergin

hipertonisite: aşırıyoğunluk

hipertrikoz: aşırıkıllanma

hipertrofi: aşırıbüyüme

hiperventilasyon: aşırısolu(t)ma; aşırı havalanma

hipnotik: uyutucu

hipnotizma: uyutum

hipnoz: uyku

hipo-: altında, olağanın altında, alt, düşük

hipoaktivite: düşükdevinim; azetkin

hipoderm(is): derialtı

hipodermik: derialtı(yla ilgili)

hipogastri(y)um: altkarın

hipoglisemi: düşük kan şekeri

hipokondri: hastalık hastalığı

hipokondriyak: hastalık hastası

hipokrom(ik): solukboyanan

hipoksemi: kanda oksijen azlığı

hipoksi: oksijen azlığı

hipoplastik, hipoplazik: az gelişmiş

hipoplazi: azgelişmişlik

hiporefleksi: tepke zayıflığı

hiposelüler: seyrekgözeli

hipotansiyon: düşük kan basıncı

hipotermi: aşırısoğuma

hipotez: varsayım

hipotoni: azgergi

hipotonik: gergi azlığı(yla ilgili); azyoğun

hipotonisite: azyoğunluk

hipovolemi: kan hacmi azalması

hipovolemik: kan hacmi azalmış

hirşutizm: kıllanma (kadında)

histeri: isteri; acı veren, duygu yüklü bir düşüncenin içe atılması, bastırılması sonucunda türlü ruh karışıklıkları, duyu bozuklukları, kasılmalar, çırpınmalar, kimi zaman inmelerle kendini gösteren belirtilere çevrildiği bir sinir bozukluğu türü.

histo-inkompatibilite: doku uyuşmazlığı

histokimya: doku kimyası

histokompatibilite: doku uygunluğu

histoloji: dokubilim

histolojik: dokubilim(ile ilgili); dokusal

histopatoloji: hastalıklı doku bilimi

histopatolojik: hastalıklı doku bilimi(yle ilgili)

hiyalin, hyalin: camsı

hiyerarşi: aşama düzeni, sıra düzeni

hoca: eğitici

homeostaz: dengeleşim

homicid(e): (insan) öldürme

homogreft: özdeş yama

homojen: türdeş

Benzer İçerik  A ile Başlayan Tıbbi Terimler - Latince Sözlük - TIP Sözlük

homolog: kökdeş

homoseksüalite: eşcinsellik

homoseksüel: eşcinsel

homoterm: sıcakkanlı hayvan

homotermal: sıcakkanlı

hook(let), huk(let): kanca

hookworm: kancalı solucan

hordeolum: arpacık

horizontal: yatay

hormon: içsalgı

hospitalize etmek: hastaneye yatırmak

host: konak

hostilite: düşmanlık

HRCT: YÇBT (yüksek çözünürlüklü BT)

hum: uğultu

humma: ateş

humor, hümor: sıvı

humoral immünite: sıvısal bağışıklık

hump: tümsek, hörgüç, kambur

hücre: göze

h ile başlayan tıbbi terimler
h ile başlayan tıbbi terimler

Bir yanıt yazın